DETALIU

Anunt concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gr. IA expert achiziții publice

08.01.2019

Serviciul Public Baia Populară Sibiu anunţă organizarea concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gr. IA expert achiziții publice, pe perioadă nedeterminată

NUMĂRUL ȘI NIVELUL POSTURILOR: 1 post, personal contractual vacant.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului Public Baia Populară Sibiu
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la lit. b), c)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, Piața Mică  nr. 25, până la data de 22.01.2019 ora 15:00.
Relaţiile se pot obţine de la Serviciul Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 25, telefon 0269.214.445; persoană de contact: d-na Popa Andra

  CONDIȚII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a


unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
CONDIȚII SPECIFICE:
- studii superioare tehnice sau juridice, absolvite cu diploma de licență
- vechime în specialitate de minim 5 ani
- vechime în muncă de minim 7 ani
- cunostințe avansate de calculator
 
TIPUL PROBELOR DE CONCURS: probă eliminatorie- cunoștinte calculator ,probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura la Serviciul Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 25, astfel:

- proba eliminatorie de calculator în data de 31.01.2019, ora 10:00
- proba scrisă, în data de 31.01.2019 ora 12:00
- interviu, în data de 06.02.2019, ora 11:00

BIBLIOGRAFIA:

1. LEGEA nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru
din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
6. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţilor şi entităţile publice
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
- Data limită de depunere a dosarelor: 22.01.2019, ora 15:00
- Afișare rezultat selecție dosare de concurs: 25.01.2019
- Termen contestație selecție dosare de concurs: 28.01.2019
- Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs: 29.01.2019
- Proba eliminatorie calculator – 31.01.2019 ora 10:00
- Proba scrisă: 31.01.2019, ora 12:00
- Notare și comunicare rezultate proba de calculator: 31.01.2019
- Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 01.02.2019
- Termen contestație rezultate proba de calculator și proba scrisă: 04.02.2019
- Termen soluționare contestație rezultate proba de calculator și proba scrisă: 05.02.2019
- Interviu: 06.02.2019, ora 11:00
- Notare și comunicare interviu: 06.02.2019
- Termen contestație rezultate interviu: 07.02.2019
- Termen soluționare contestație rezultate interviu: 08.02.2019
- Afișare rezultate finale concurs: 11.02.2019, ora 12:00

 

INAPOI

© 2014-2020 Baia Populară Sibiu, All rights reserved