DETALIU

Concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gr. I, pe perioadă nedeterminată

14.01.2020

NUMĂRUL ȘI NIVELUL POSTURILOR: 1 post, personal contractual vacant.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului Public Baia Populară Sibiu
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la lit. b), c)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, Piața Mică  nr. 25, până la data de 29.01.2020 ora 15:00.
Relaţiile se pot obţine de la Serviciul Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 25, telefon 0269.214.445; persoană de contact: d-na Adelina Dănilă

  CONDIȚII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
CONDIȚII SPECIFICE:

- studii superioare, absolvite cu diploma de licență;
- vechime în specialitate de minim 3 ani;
- vechime în muncă de minim 4 ani;
- curs de resurse umane;
- cunoştinţe de calculator.


TIPUL PROBELOR DE CONCURS: probă eliminatorie- cunoștinte calculator, probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura la Serviciul Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 25, astfel:

- proba eliminatorie de calculator în data de 06.02.2020, ora 10:00
- proba scrisă, în data de 06.02.2020 ora 12:00
- interviu, în data de 12.02.2020, ora 11:00

BIBLIOGRAFIA:

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
2. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii.
3. Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
4. Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată.
5. H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
6. Regulament (UE) nr. 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
7. Legea nr. 62/2011 – privind dialogul social, republicată.
8. Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată.
9. Legea nr. 467/2006 – privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților.
10. Hotărârea nr. 905/2017 – privind registrul general al salariaților.
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

- Data limită de depunere a dosarelor: 29.01.2020, ora 15:00
- Afișare rezultat selecție dosare de concurs: 03.02.2020
- Termen contestație selecție dosare de concurs: 04.02.2020
- Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs: 05.02.2020
- Proba eliminatorie calculator – 06.02.2020 ora 10:00
- Proba scrisă: 06.02.2020, ora 12:00
- Notare și comunicare rezultate proba de calculator: 06.02.2020
- Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 07.02.2020
- Termen contestație rezultate proba de calculator și proba scrisă: 10.02.2020
- Termen soluționare contestație rezultate proba de calculator și proba scrisă: 11.02.2020
- Interviu: 12.02.2020, ora 11:00
- Notare și comunicare interviu: 12.02.2020
- Termen contestație rezultate interviu: 13.02.2020
- Termen soluționare contestație rezultate interviu: 14.02.2020
- Afișare rezultate finale concurs: 17.02.2020, ora 12:00

INAPOI

© 2014-2020 Baia Populară Sibiu, All rights reserved