DETALIU

SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ- organizează examen de promovare în grad imediat superior celui deţinut al funcţiei contractuale de inspector de specialitate gr. I la Compartimentul contabilitate, financiar și gestiune

22.10.2018

Având în vedere:
- art.31 alin (2) din din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri puiblice
        - Dispoziţia Primarului Municipiului Sibiu nr. 966/2016 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu şi instituţiilor /serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Serviciul Public Baia Populară Sibiu, organizează examen de promovare, din postul de inspector de specialitate gr. II, în postul de inspector de specialitate gr. I, ca urmare îndeplinirii condițiilor de promovare.

Condiţii de participare la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Dosarul de concurs se va depune la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, din Sibiu, Piața Mică nr. 25 cam. 107, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 29.10.2017, ora 12.00, și va conține următoarele:
- cerere de înscriere adresată directorului Serviciului Public Baia Populară Sibiu,
- adeverință eliberată de Compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional în care promovează,
- copii ale fișelor de evaluare anuală a performanțelor perofesionale individuale, aferente ultimilor trei ani

Examenul constă în susţinerea următoarelor probe, stabilite de comisia de examen la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică nr. 25 cam. 107 :
1.Probă scrisă, va avea loc în data de 05.11.2018 la ora 11.00
2.Interviu, va avea loc în data de 07.11.2018, la ora 11.00

Bibliografia pentru examenul de promovare în funcţia de inspector de specialitate gr. I este următoarea:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
2. Legea nr. 82/1991 a contabilități republicată și actualizată
3. Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat
7. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat
8. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Public Baia Populară Sibiu – Compartimentul juridic, achiziții publice și resurse umane, din Sibiu, Piața Mica nr. 25, telefon 0269/214445, persoană de contact: d-na Andra Popa inspector de specialitate.

INAPOI

© 2014-2020 Baia Populară Sibiu, All rights reserved