DETALIU COMUNICAT

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr. I

16.05.2017

Serviciul Public Baia Populară Sibiu anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr. I, pe perioadă determinată de 12 luni în condițiile Legii nr. 53/2003 art. 30 alin 2, în cadrul Compartimentului bazin înot cu atribuții de curățenie la Compartimentul băi la cadă

NUMĂRUL ȘI NIVELUL POSTURILOR: 1 post, personal contractual vacant.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului Public Baia Populară Sibiu
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la lit. b), c)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    Dosarele de concurs se vor depune la sediul Serviciului Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2, până la data de 30.05.2017 ora 14:00.
Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2, telefon 0296/214445, persoană de contact: d-na Andra Popa.

  CONDIȚII GENERALE:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

CONDIȚII SPECIFICE:
a) studii generale, certificate cu adeverință de absolvire a învățământului general obligatoriu;
b) nu necesită vechime în muncă.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
probă practică şi interviu.
    Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Baia Populară Sibiu din Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2, astfel:
        - proba practică în data de 09.06.2017 ora 11:00
        - interviu în data de 13.06.2017 ora 11:00

   
  CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
- Data limită de depunere a dosarelor: 30.05.2017, ora 14:00
- Afișare rezultat selecție dosare de concurs: 31.05.2017
- Termen contestație selecție dosare de concurs: 06.06.2017
- Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs: 06.06.2017
- Proba practică: 09.06.2017, ora 11:00
- Notare și comunicare rezultate proba practică: 09.06.2017
- Termen contestație rezultate proba practică: 12.06.2017
- Termen soluționare contestație rezultate proba scrisă: 12.06.2017
- Interviu: 13.06.2017, ora 11:00
- Notare și comunicare interviu: 13.06.2017
- Termen contestație rezultate interviu: 14.06.2017
- Termen soluționare contestație rezultate interviu: 14.06.2017
- Afișare rezultate finale concurs: 15.06.2017, ora 12:00

INAPOI LA COMUNICATE

© 2014-2020 Baia Populară Sibiu, All rights reserved